Як списувати основні засоби та матеріальні цінності згідно законодавства?

Згідно  постанови Кабінету Міністрів від 8 листопада2007 р. № 1314.

 
Списанню  підлягає майно,  що не може бути в установленому порядку відчужене,  безоплатно передане  державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути  економічно недоцільне),  у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб’єктом  господарювання, зокрема  у зв’язку з будівництвом,  розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням,  або  пошкоджене внаслідок  аварії  чи стихійного лиха  та  відновленню не  підлягає,  або виявлене  в результаті інвентаризації як нестача.
 
Для встановлення факту непридатності майна і  неможливості та/або   неефективності проведення  його  відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі- комісія),  головою якої  є  заступник  керівника суб’єкта господарювання, а членами – головний бухгалтер або його заступник, працівники  інженерних,  технічних,  технологічних,   будівельних, обліково-економічних  та інших  служб суб’єкта господарювання,  а також залучені за вимогою суб’єкта управління його представники та інші фахівці.
 
У  разі потреби та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна суб’єкти  управління  можуть залучати для  участі  в роботі  комісії фахівців відповідних центральних і місцевих  органів    виконавчої    влади,   органів    місцевого самоврядування,правоохоронних органів тощо (за згодою).
 
Комісія:
 
     1) проводить    в   установленому  законодавством   порядку інвентаризацію майна,  що  пропонується до  списання,  та  за  її результатами складає відповідний акт;
 
     2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів,  по етажних планів,  відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
 
     3) визначає     економічну    (технічну)    доцільність    чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання  майна  і вносить відповідні пропозиції;
 
     4) установлює  конкретні причини  списання  майна (моральна застарілість чи фізична зношеність,  непридатність для  подальшого використання   суб’єктом  господарювання,  зокрема  у зв’язку  з будівництвом,    розширенням,    реконструкцією    і    технічним переоснащенням, або  пошкодження  внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення,  або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);
 
     5) визначає можливості використання окремих вузлів,  деталей, матеріалів таагрегатів об’єкта, що підлягає списанню;
 
     6) здійснює контроль  за вилученням  з  майна, що  підлягає списанню,  придатних вузлів,  деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів,  деталей,  матеріалів та  агрегатів,  що  містять
дорогоцінні  метали і дорогоцінне каміння,  визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування  на  відповідних балансових рахунках;
 
     7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.
 
     14. За результатами  роботи складається  протокол  засідання комісії, до якого додаються:
 
     1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
 
     2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;
 
     3) акти на списання майна;
 
     4) інші  документи   (копія   акта  про   аварію,  висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).
 
У протоколі засідання комісії  зазначаються  пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним,  заходи з відшкодування вартості майна,  в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.
 
 Протокол засідання   комісії  підписується   всіма   членами комісії.  У разі незгоди з рішенням комісії її члени  мають  право викласти  у письмовій  формі  свою окрему думку,  що додається до протоколу засідання.
 
В актах технічного стану майна зазначаються рік  виготовлення (будівництва)   майна,  дата   введення   в експлуатацію,  обсяг проведеної   роботи  з   модернізації,   модифікації,   добудови, дообладнання  і реконструкції,  стан  основних частин,  деталей і вузлів, конструктивних елементів.
 
В акті на списання майна детально зазначаються  причини  його списання   та  робиться   висновок   про  економічну  (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

Механізм списання майна
Розбирання та  демонтаж  майна,  що   пропонується   до списання, проводиться тільки після прийняття відповідним суб’єктом управління рішення про надання згоди (згідно з  цим Порядком)  на списання  майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).
 
Розбирання,  демонтаж та   списання  майна,   а   також відображення  на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських  операцій   згідно  з   цим   Порядком забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання,  на балансі якого перебуває майно.
 
Усі вузли,  деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого  обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання,  а  також матеріали,  отримані  в
результаті  списання майна,  оприбутковуються  з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.
 
Непридатні для  використання вузли,  деталі,  матеріали  та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).
 
Оцінка   придатних  вузлів,   деталей,   матеріалів  та агрегатів,  отриманих в  результаті  списання майна,  проводиться відповідно до законодавства.
 
Вилучені  після демонтажу  та  розбирання майна  вузли, деталі,  матеріали та агрегати,  що містять дорогоцінні  метали і дорогоцінне  каміння,  підлягають здачі суб’єктам господарювання,
які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій,  одержаних відповідно  до  вимог Закону  України  “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 ).
 
Забороняється  знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку,  апаратуру,  прилади та інші  вироби,  що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього
їх  вилучення та   одночасного   оприбуткування   придатних  для подальшого використання деталей.
 
Кошти,   що  надійшли   в   результаті списання  майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: